มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลการตรวจตราปราบปรามผู้กระทำผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการขนส่งทางบก   รวมทั้งการบริการประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านทะเบียนและภาษีรถ (ยกเว้นการจดทะเบียนและการย้ายรถเข้า)
การเปลี่ยนประเภทรถ การโอนกรรมสิทธิ์รถ การย้ายรถเข้า - ออก การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถ และตรวจสอบรถดำเนินการด้านใบอนุญาต
ผู้ประจำรถ ใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตขับขี่ล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย อำเภอขาณุวรลักษบุรี   และอำเภอบึงสามัคค


รายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน      มีดังนี้
ลำดับที่
ชื่อ
ตำแหน่ง
นายโสภาค  ศรีเพชร หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาอำเภอขาณุวรลักษบุรี
เจ้าพนักงานขนส่งอาวุโส
นายสมศักดิ์  ก้อนพร
เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
นายวิชาญ  เจริญสิริภัทร เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
นายวิวัฒน์  ดอกคำ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
นายประมวล  เสาเกลียว นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน
- ว่าง -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายณัฐวุฒิ  ศรีสวัสดิ์
นักการภารโรง
นางสาวอัญชลี  ทองประเสริฐ พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
นางวิลาวัลย์  ศรีสวัสดิ์ พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
๑๐
นางสุรภี  อิ่มรส พนักงานราชการ ( เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)


สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร     สาขาอำเภอขาณุวรลักษบุรี
ตั้งอยู่ที่  ๓๓๙  หมู่ ๗ ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษาบุรี จังหวัดกำแพงเพชร   ๖๒๑๓๐
หมายเลขโทรศัพท  ๐-๕๕๘๗-๒๐๕๙ , ๐-๕๕๘๗-๒๐๗๕
FAX
  ๐-๕๕๘๗-๒๐๕๘