มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลการตรวจตราปราบปรามผู้กระทำผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการขนส่งทางบก   รวมทั้งการบริการประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านทะเบียนและภาษีรถ (ยกเว้นการจดทะเบียนและการย้ายรถเข้า)
การเปลี่ยนประเภทรถ การโอนกรรมสิทธิ์รถ การย้ายรถเข้า - ออก การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถ และตรวจสอบรถดำเนินการ
ด้านใบอนุญาตผู้ประจำรถ ใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตขับขี่ล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย อำเภอขาณุวรลักษบุรี   และอำเภอบึงสามัคค


รายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน      มีดังนี้
ลำดับที่
ชื่อ
ตำแหน่ง
นายวัฒนะ  วิชัยวัฒนะ หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาอำเภอขาณุวรลักษบุรี
เจ้าพนักงานขนส่งอาวุโส
นางอัจฉราพันธ์   ธงชัย เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
นายประวิทย์  กุลชา เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
นายวิวัฒน์  ดอกคำ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
นายประมวล  เสาเกลียว นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน
นางสาววาเรช  ชัยบุญมา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายณัฐวุฒิ  ศรีสวัสดิ์
นักการภารโรง
นายอดุลย์    อิ่มรส
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวอัญชลี  ทองประเสริฐ พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
๑๐
นางวิลาวัลย์  ศรีสวัสดิ์ พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
๑๑
นางสุรภี  อิ่มรส
พนักงานราชการ ( เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)


สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร     สาขาอำเภอขาณุวรลักษบุรี
ตั้งอยู่ที่  339 หมู่ 7 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษาบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62130
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5587-2058 , 0-5587-2075
FAX 0-5587-20578