มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลการตรวจตราปราบปรามผู้กระทำผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการขนส่งทางบก   รวมทั้งการบริการประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านทะเบียนและภาษีรถ (ยกเว้นการจดทะเบียนและการย้ายรถเข้า)
การเปลี่ยนประเภทรถ การโอนกรรมสิทธิ์รถ การย้ายรถเข้า - ออก การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถ และตรวจสอบรถดำเนินการด้านใบอนุญาต
ผู้ประจำรถ ใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตขับขี่ล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย อำเภอขาณุวรลักษบุรี   และอำเภอบึงสามัคค


รายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน      มีดังนี้
ลำดับที่
ชื่อ
ตำแหน่ง
นายโสภาค  ศรีเพชร หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาอำเภอขาณุวรลักษบุรี
เจ้าพนักงานขนส่งอาวุโส
นายสมศักดิ์  ก้อนพร
เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
นายวิชาญ  เจริญสิริภัทร เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
นายวิวัฒน์  ดอกคำ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
นายประมวล  เสาเกลียว นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน
นางพิกุล  สิงห์ครุธ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายณัฐวุฒิ  ศรีสวัสดิ์
นักการภารโรง
นางสาวอัญชลี  ทองประเสริฐ พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
นางวิลาวัลย์  ศรีสวัสดิ์ พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
๑๐
นางสุรภี  อิ่มรส พนักงานราชการ ( เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)


สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร     สาขาอำเภอขาณุวรลักษบุรี
ตั้งอยู่ที่  ๓๓๙  หมู่ ๗ ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษาบุรี จังหวัดกำแพงเพชร   ๖๒๑๓๐
หมายเลขโทรศัพท  ๐-๕๕๘๗-๒๐๕๙ , ๐-๕๕๘๗-๒๐๗๕
FAX
  ๐-๕๕๘๗-๒๐๕๘